| فصد: حجامت، خونگيري، رگزني | فروتنانه: خاشعانه، خاضعانه، خاكسارانه، متواضعانه & متكبرانه، مغرورانه فروتني: افتادگي، تواضع، خاكساري، خشوع، خضوع & استكبار، برتني، غرور فرود: پايين، تحت، زير، نزول، هبوط & فراز، فوق | فروگذاري: اهمال، ترك، قصور، كوتاهي، مضايقه، مهمل گذاشتن | فاسق: بدپيشه، بي تقوا، بي عفاف، بي ناموس، تبهكار، رفيق، رفيقه، زناكار، فاجر، فاسد، لات، معشوق، معشوقه، نابكار، ناپارسا، نادرست، نامتقي، هرزه & صالح | فشار: 1 تنگي، سختي، ضيق 2 اختناق، تضييق 3 تنگي، جبر، حرج، زور، عقده | احترام | فاعل: 1 عامل، عملگر، كنا، كنشگر، كننده 2 تاثيرگذار & تاثيرپذير، قابل، مفعول فاق: 1 ترك، چاك، شكاف 2 دشت، هامون | فزع: 1 بي تابي 2 جزع، فرياد، فغان، ناله 3 بيم، ترس، هراس | فر: 1 تاب، چين، شكن، كرس 2 تازگي، طراوت، نوي 3 دلال، غنج، كرشمه، ناز 4 تنور، تنوره فر: 1 جلال، شان، شكوه، شوكت 2 فروغ ايزدي، لمعه 3 حسن، زيبايي | فرسودگي: 1 پوسيدگي، كهنگي 2 خستگي، فرتوتي، واماندگي | فاتح: پيروز، پيروزمند، جهانگشا، جهانگير، چيره، غالب، فايق، فيروز، فيروزمند، قاهر، مظفر، منصور، ناصر | فاجعه آميز: غم انگيز، غمبار، فاجعه بار، فجيع، مصيبت بار، ناگوار | فياض: بخشنده، جوانمرد، فايض، فيض رسان | فكر: 1 انديشه، پندار، تامل، تعقل، تفكر، سگالش 2 خاطره، خاطر، ياد 3 نظريه 4 انگار، تصور، خيال، فرض، گمان، وهم 5 راي، عقيده، قصد، نيت 6 كله، مغز 7 صرافت فكسني: ازكارافتاده، اسقاط، خراب، قراضه فكلي: ژيگولو، كراواتي | فلاني: بهمان، طرف، فلان، يارو فلج: افليج، زمينگير، معلول | فقيه: دانشمند، شريعتمدار، عالم، مجتهد، مرجع فكاهي: خنده دار، شوخي، طنز، كمدي، مضحك فك: 1 آرواره 2 انفكاك، تفكيك، جداسازي، حذف، قطع | فاحشه: بي عصمت، جلب، جنده، خودفروش، خانم، دستوري، روسپي، زن بدكار، غر، قحبه، لكاته، معروفه، نامستور، هرجايي & نجيب فاحشه خانه: جنده خانه، عشرتكده، لانه فساد فاخته: صلصل، طوقي، قمري، كوكو | فكور: انديشمند، انديشناك، انديشه ور، روشنفكر، متفكر فگار: آزرده، افگار، خسته، رنجور، مجروح، نزار | فراخ: بسيط، پهن، جادار، رحب، عريض، فسيح، فضادار، گشاد، گشاده، متسع، واسع، وسيع & تنگ فراخنا: فراخي، گشادي، گنجايش، وسعت & تنگنا فراخور: درخور، سزاوار، شايسته، لايق، متناسب، مناسب | فيس افاده، پز، تبختر، تفرعن، تكبر فيش: برگ، برگه، كارت، ورقه |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95568
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
برچسب ها  •          
  •