| فلاكت: ادبار، استيصال، بدبختي، بيچارگي، تنگي، تيره بختي، خواري، ذلت، شوربختي، ضراء، فقر، فلك زدگي، نكبت | فاحش: 1 زشت، قبيح 2 بسيار، كثير 3 آشكار، روشن، واضح 4 جسور، گستاخ 5 بي شرف فاحشگي: جندگي، خودفروشي، روسپيگري، فاحشه گري، قحبگي & نجابت | فضله: 1 جعل، سرگين، مدفوع 2 چرك، شوخ 3 بازمانده، بقيه، پس مانده فضول: 1 كنجكاو، گستاخ، ياوه گو 2 پس مانده فضولات: 1 براز، نجاست 2 پس مانده ها، زوايد فضه: سيم، نقره & ذهب، زر فضيح: شرم آور، فضاحت بار، ننگين | محترم | فاسد: 1 تبهكار، ضال، طالح، فاجر، فاسق، گمراه، مخبط، منحرف، منحط، ناخلف، هرزه، هرزه كار 2 تباه، خراب، ضايع، معيوب، ناسالم 3 پوسيده، گنديده، لهيده، له 4 باطل، غلط & سالم، صالح | فيس افاده، پز، تبختر، تفرعن، تكبر فيش: برگ، برگه، كارت، ورقه | چت روم | گدا | فوج فوج: دسته دسته، گروه گروه، گله گله | فروزنده: پرفروغ، درخشان، روشن، فروغمند فروزينه: آتش زنه، چخماق، مرو | فريبنده: 1 اغفالگر، اغواگر، دسيسه باز، دورو، رياكار، سالوس، ظاهرنما، فريبكار، گول زن، ماكر، محيل، مزور، مكار، نيرنگ باز 2 جاذب، جذاب، فريب آميز 3 افسونگر، جادوگر، دلربا، دلفريب، شيوا، شيوه گر، فتنه گر، فريبا، فريفتار | زرنگ | فهميدن: 1 ادراك، دانستن، درك كردن، دريافتن، شناختن 2 آگاهي يافتن، مطلع شدن، واقف شدن 3 احساس كردن، باخبرشدن، بوبردن، خبردارشدن | فلك آسمان، چرخ، سپهر، طارم، عالم، فضا، گردون فلكزده: ادبار، بدبخت، بيچاره، تهيدست، مفلوك فلكه: 1 دايره، گرد، مستدير 2 ميدان 3 چرخ، چرخه فلكي: 1 آسماني، سماوي 2 اخترشمار، اخترشناس، منجم فم: دهان، دهانه، زفر | فضل بينش، حكمت، دانايي، دانش، علم، فرهنگ، كمال، معرفت 2 برتري، رجحان 3 افزوني، زيادت 4 احسان، بخشش، كرم، منت | فالگو: طالع بين، غيب گو، فالچي، فال زن، فالگير، كاهن فالگويي: طالع بيني، فال اندازي، فال بيني، فال شناسي، فالگيري فالگير: رمال، طالع بين، عراف، فالچي، فال زن، فالگو، كاهن فاليز: پاليز، كشتزار، لته، مزرعه | فرودين: پاييني، زيرين & بالايي، زبرين، علوي فرورفته: 1 گود، مقعر 2 غر 3 غرق | سایت چت | فريفته: 1 دلباخته، شوريده، شيدا، شيفته، غاوي، مجذوب، مفتون، وامق 2 فريب خورده، گول خورده فريق: جماعت، حزب، دسته، فرقه، گروه فريور: درستكار، صحيح العمل | فاسق: بدپيشه، بي تقوا، بي عفاف، بي ناموس، تبهكار، رفيق، رفيقه، زناكار، فاجر، فاسد، لات، معشوق، معشوقه، نابكار، ناپارسا، نادرست، نامتقي، هرزه & صالح |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95568
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
آرشیو مطالب برچسب فراست: 1 ادراك، تفرس، دانايي، درايت، دريافت، زيركي، كياست، مهارت، هشياري، هوش، هوشمندي، هوشياري 2 قيافه شناسي فراش: بستر، خدمتكار، رختخواب، فرش