| فلاني: بهمان، طرف، فلان، يارو فلج: افليج، زمينگير، معلول | فصل: 1 دوران، زمان، عهد، گاه، موسم، موعد، نوبت، وقت، هنگام 2 انفصال، برش، تفكيك، جداسازي، جدايي 3 باب، بخش، بند، ماده، مبحث، مقوله & وصل فصيح: بليغ، زبان دان، زبان آور، شيوا، غرا، گشاده زبان | سیاست | فردوس: 1 ارم، بهشت، پرديس، جنان، جنت، خلد، دارالسلام، رضوان، مينو، نعيم 2 باغ، بستان & دوزخ | فريد: بي مانند، بي همتا، تك، تنها، تنها، واحد، وحيد، يگانه فريضه: 1 صلات، نماز 2 تكليف، وظيفه 3 لازم، واجب فريفتن: فريب دادن، گول زدن، مخاتلت | فتور: 1 بيحالي، سستي، ضعف، وهن 2 آرامي، كندي 3 كوتاهي فجات: 1 سكته 2 بغتتا، ناگهان، يكهو 3 ناگهاني | فاخر: 1 پرقيمت، گرانبها، نفيس 2 باشكوه، عالي 3 فخركننده فادزهر: پادزهر، ترياق، نوشدارو فارس: 1 ايران، پارس 2 عجم | فرسوده: 1 اسقاط، فكسني 2 پوسيده، رميم 3 خسته، كسل، وامانده 4 ضعيف، فرتوت، ناتوان 5 خلق، ژنده، كهنه، مستعمل، مندرس | فرهنگ نامه: انسيكلوپدي، دائره المعارف، دانشنامه فرهومند: پرهيزگار، ديندار، متقي & ناپرهيزگار | فرجام: آخر، آخرالامر، اختتام، انتها، انجام، پايان، پسين، خاتمه، ختم، سرانجام، عاقبت الامر، عاقبت، غايت، نهايت، واپسين & آغاز، ابتدا، اول، بدايت، شروع فرجه: 1 امان، ضربالاجل، فاصله، فرصت، مهلت 2 درز، رخنه، شكاف فرح: ابتهاج، انبساط، بهجت، سرور، شادي، شادماني، مسرت، نشاط & غم | فروكش 1 انقطاع، تسكين، كاهش 2 انطفاء، نشست فروكشي: اطفا، خاموشي | فرق: 1 تارك، هباك، چكاد، راس، سر، كله 2 اختلاف، امتياز، تباين، تفاوت، تمايز، توفير 3 قله، نوك فرقت: جدايي، دوري، فراق، مفارقت، هجر، هجران & وصال، وصل فرقه: جماعت، جمع، جمعيت، حزب، دسته، صنف، طايفه، طبقه، فريق، گروه فرم: شكل، صورت، قالب & محتوا فرماليته: آيين، تشريفات، ظاهرسازي | فقدان: 1 درگذشت 2 كمبود، گمشدگي 3 عدم، نابودي | فوز: پيروزي، رستگاري، رهايي، كاميابي، نجاح فوطه: بالاپوش، طيلسان، كمربند، لنگ فوق: بالا، زبر & پايين، تحت، ته، زير | فصد: حجامت، خونگيري، رگزني | فارغ البال: آزاد، آسوده، بي تشويش، بي دغدغه، آسوده دل، آسوده خاطر، خاطرجمع، راحت، رها، فارغ، مرفه & مضطرب | فزع: 1 بي تابي 2 جزع، فرياد، فغان، ناله 3 بيم، ترس، هراس | فطرت: 1 اصل، ذات، سرشت، طبيعت، طينت، نهاد 2 آفرينش، ابداع فطرتاً: اصلاً، ذاتاً، طبيعتاً | آقای | فرد: 1 تك، تنها 2 مفرد، واحد 3 جدا 4 ديار، شخص، كس، نفر 5 بي مانند، بي نظير، وحيد، يكتا، يگانه 6 طاق 7 عزب، مجرد، منفرد & جفت فردار: پرتاب، فرفري، مجعد & شلال، لخت |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 01:35:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 01:35:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95574
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
آرشیو مطالب برچسب فياض: بخشنده، جوانمرد، فايض، فيض رسان