| سیاست | محرم | فعال پركار، ساعي، سخت كوش، كارآمد، كارآ، كاري، كوشا، مجد & تن آسا فعاليت: 1 پركاري، تلاش، جديت، سخت كوشي 2 كار، كوشش، مشغله فعل: 1 عملكرد، عمل، كار، كردار، كنش 2 اثر، تاثير 3 شغل، مشغله 4 رفتار، فعل وانفعال: تاثير، تعامل، كنش وواكنش | فريد: بي مانند، بي همتا، تك، تنها، تنها، واحد، وحيد، يگانه فريضه: 1 صلات، نماز 2 تكليف، وظيفه 3 لازم، واجب فريفتن: فريب دادن، گول زدن، مخاتلت | فعلي: جاري، حاليه، كنوني & بعدي، قبلي | فسخ: ابطال، الغا، باطل، حذف، زايل، لغو، نقض | فزوني: افزايش، افزوني، بركت، بيشي، تزايد، فرط، مازاد، مزيت & كاستي فژ: چرك، ريم، قذرات | فلك سفينه، غراب، كشتي، ناو | فصاحت: بلاغت، رواني، زبان آوري، سخنوري، طلاقت فصاد: حجام، رگزن | فحشا: 1 زنا 2 معصيت 3 زشتكاري، فجور، فسق فحص: تفتيش، جستجو، كاوش، وارسي | فرهنگ نامه: انسيكلوپدي، دائره المعارف، دانشنامه فرهومند: پرهيزگار، ديندار، متقي & ناپرهيزگار | فرا: 1 بالا، فوق، ماورا، ورا 2 پيش، نزد، نزديك 3 بلند، عالي 4 گورخر | فرزانگي: حكمت، خردمندي، دانايي، ذكاوت، هشياري، هوشمندي، هوشياري & جهالت، حماقت فرزانه: بخرد، حكيم، خردمند، دانا، عاقل، هوشمند & نادان | فداكاري: ازخودگذشتگي، ايثار، جان نثاري، قرباني فدايي: 1 برخي، جان نثار، فدوي، قرباني 2 عاشق فدوي: برخي، جان نثار، فدايي فديه: جانبها، سربها، قرباني | فرسودن: 1 خستن، خسته كردن 2 پوسيدن، پوساندن 3 ساييدن، ماليدن 4 زدودن، محو كردن، نابود كردن 5 به ستوه آوردن، عاجز كردن، درمانده كردن | فرهيخته: 1 بافرهنگ، دانشمند، عالم، فاضل 2 مودب، متادب، متين & نافرهيخته | فروشگاه: دكان، سوپر، سوپرماركت، مغازه | فراواني: 1 ارزاني 2 بسياري 3 فراخي، كثرت، وفور 4 بسامد، تكرروقوع & تنگي، قلت فرآورده: توليد، ساخته، كالا، محصول فرآوري: توليد، ساخت فراويز: حاشيه، يراق | تبادل بازدید | فضل بينش، حكمت، دانايي، دانش، علم، فرهنگ، كمال، معرفت 2 برتري، رجحان 3 افزوني، زيادت 4 احسان، بخشش، كرم، منت |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:25:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:25:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95569
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
آرشیو مطالب برچسب فصل: 1 دوران، زمان، عهد، گاه، موسم، موعد، نوبت، وقت، هنگام 2 انفصال، برش، تفكيك، جداسازي، جدايي 3 باب، بخش، بند، ماده، مبحث، مقوله & وصل فصيح: بليغ، زبان دان، زبان آور، شيوا، غرا، گشاده زبان