| فقاهت: 1 اجتهاد، تفقه 2 هوشمندي | فرخندگي: تبرك، تيمن، مباركي، ميمنت، يمن & نحوست | فسخ: ابطال، الغا، باطل، حذف، زايل، لغو، نقض | فرسودن: 1 خستن، خسته كردن 2 پوسيدن، پوساندن 3 ساييدن، ماليدن 4 زدودن، محو كردن، نابود كردن 5 به ستوه آوردن، عاجز كردن، درمانده كردن | فسون: 1 تغابن، خدعه، دستان، دغا، فريب، مكر، نيرنج، نيرنگ 2 افسون، افسونگري، جادو، جادوگري، سحر، شيوه، غمزه، فريب 3 تسخير، جادو، طلسم، فسوس فسونساز: دلفريب، شوخ، عشوه ساز، فسونكار فسونكار: افسونگر، طناز، عشوه گر، فتان، فسونساز فسيل: سنگواره | فراري: رميده، گريخته، گريزان، گريزپا، متنفر، متواري، نفور | فتنه انگيز: 1 آشوبگر، مغرض، مفتن، مفسده جو، مفسد 2 دلربا، شوخ، فتان | فرحناك: خوشحال، دلگشا، شادمان، شادي افزا، فرح بخش، مسرور، نزهت بخش، نشاطĤور، نشاطانگيز & اندوهناك | فردوس: 1 ارم، بهشت، پرديس، جنان، جنت، خلد، دارالسلام، رضوان، مينو، نعيم 2 باغ، بستان & دوزخ | فرا: 1 بالا، فوق، ماورا، ورا 2 پيش، نزد، نزديك 3 بلند، عالي 4 گورخر | فترت: 1 ايستايي، توقف، سكون، كندي، وقفه 2 سستي، ضعف | فتوت: 1 ايثار، جوانمردي، رادمردي، رادي، مردانگي، همت 2 جواني 3 سخا، سخاوت، كرم، بخشندگي | فاجر: 1 بدكار، فاسق، هرزه 2 زاني، زناكار 3 تبهكار، فاسد، گناهكار & درست كردار | گدا | فراخ: بسيط، پهن، جادار، رحب، عريض، فسيح، فضادار، گشاد، گشاده، متسع، واسع، وسيع & تنگ فراخنا: فراخي، گشادي، گنجايش، وسعت & تنگنا فراخور: درخور، سزاوار، شايسته، لايق، متناسب، مناسب | فرزند: آقازاده، اولاد، بچه، پور، رود، زاد، زاده، سليل، صبي، غلام، نسل، نورچشم، ولد & پدر فرزندزاده: نتيجه، نواده، نوه | فن: 1 تكنيك، هنر 2 حيله، رمز، شگرد، لم 3 نغمه 4 راه، روش | فروتن: افتاده، خاشع، خاضع، خاكسار، شكسته نفس، متواضع، محجوب & خودخواه، خويشتن بين، متكبر | فوز: پيروزي، رستگاري، رهايي، كاميابي، نجاح فوطه: بالاپوش، طيلسان، كمربند، لنگ فوق: بالا، زبر & پايين، تحت، ته، زير | افزایش رنک الکسا |
آخرین به روز رسانی :‌ 1399/3/17 11:00:01
به روز رسانی بعدی : 1399/3/17 11:00:01
تعداد مطالب ثبت شده : 162947
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
آرشیو مطالب برچسب فشردگي: 1 تراكم 2 قبض فشرده: 1 مجمل 2 متراكم 3 محكم فشنگ: تير، گلوله