| فشردگي: 1 تراكم 2 قبض فشرده: 1 مجمل 2 متراكم 3 محكم فشنگ: تير، گلوله | فلاحت: حراثت، زراعت، كاشت، كشاورزي، كشتكاري، كشت وزرع فلاخن: قلاب سنگ، قلماسنگ | فراز: 1 ارتفاع، اوج، بالا، بلندي 2 قله 3 جمله، عبارت 4 سربالايي 5 عرشه 6 باز، گشاده 7 بسته، مسدود & پستي، نشيب | فارس: 1 سواره 2 جنگاور، شجيع، گرد & پياده، راجل فارسي: 1 ايراني، عجم 2 پارسي، دري 3 فرس | فرستادن: ارسال داشتن، اعزام، ايفاد، راهي كردن، صدور، گسيل | فجر: بامداد، پگاه، سپيده دم، سحر، صباح، صبح، طلوع، غدا، غدات، فلق | فرماندار حاكم، حكمران، فرمانروا، والي فرمانداري: 1 دارالحكومه 2 حكمراني، واليگري | فاسد: 1 تبهكار، ضال، طالح، فاجر، فاسق، گمراه، مخبط، منحرف، منحط، ناخلف، هرزه، هرزه كار 2 تباه، خراب، ضايع، معيوب، ناسالم 3 پوسيده، گنديده، لهيده، له 4 باطل، غلط & سالم، صالح | فياض: بخشنده، جوانمرد، فايض، فيض رسان | فاتحه: آغاز، اول، بدايت، فاتحت، گشايش، مقدمه & خاتمه | فكور: انديشمند، انديشناك، انديشه ور، روشنفكر، متفكر فگار: آزرده، افگار، خسته، رنجور، مجروح، نزار | گدا | فضاحت: افتضاح، بدنامي، بي آبرويي، تفضيح، رسوايي، فضيحت، ننگ فضاحت بار: شرم آور، فضيحت آلود، ننگ آور، ننگين فضادار: جادار، فراخ، واسع، وسيع & تنگ | فتنه انگيزي: آشوبگري، تفتين، حادثه جويي، شورشگري، غوغاطلب، فتنه جويي، فتنه گر، فساد، فسادانگيزي، واقعه طلبي | تبادل بازدید | محرم | فروزان: تابان، درخشنده، روشن، منور، نوراني، وهاج فروزش: اشتعال، پرتو، نور | فراغت 1 آرامش، آزادي، آسايش، آسودگي، استراحت، فرصت، قرار 2 فرصت، مجال، وقت فراق: جدايي، دوري، مفارقت، مهجوري، هجر، هجران & وصال فراگير: جامع، جهان شمول، عام، پرشمول، كلي | فراري: رميده، گريخته، گريزان، گريزپا، متنفر، متواري، نفور | محترم |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95568
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
آرشیو مطالب برچسب فشردگي: 1 تراكم 2 قبض فشرده: 1 مجمل 2 متراكم 3 محكم فشنگ: تير، گلوله