| فروتن: افتاده، خاشع، خاضع، خاكسار، شكسته نفس، متواضع، محجوب & خودخواه، خويشتن بين، متكبر | فرمان: 1 امر، امريه، توقيع، حكم، دستور، رقم، سفارش، طغرا، فرمايش، منشور 2 رل، سكان 3 اجازه، پته، پروانه، فته | فضاحت: افتضاح، بدنامي، بي آبرويي، تفضيح، رسوايي، فضيحت، ننگ فضاحت بار: شرم آور، فضيحت آلود، ننگ آور، ننگين فضادار: جادار، فراخ، واسع، وسيع & تنگ | سایت چت | فتنه جو: آشوبگر، اخلالگر، رزم آور، ماجراجو، مفتن، مفسد، مفسده جو، واقعه طلب فتنه جويي: آشوبگري، بلواطلبي، جنگجويي، شورشگري، فتنه انگيزي فتنه گر: افسونگر، عشوه ساز، فتان، فتنه انگيز، فريبنده، فريبا فتوا: اجازه، حكم، راي، فتوي | فرض: 1 ضروري، لازم، مهم 2 انگاره، انگار، پنداشت، پندار، تصور، خيال، فكر، گمان، وهم 3 تخمين، حدس 4 سنت، واجب فرضاً: بالفرض، ولو | زرنگ | & مغلوب | فارغ: 1 آزاد، آسوده، خلاص، راحت، رها، شاد، فارغ البال، نجات 2 پرداخته، سترده 3 بي خبر 4 بي نياز، مستغني 5 تهي، خالي 6 زائو، زاييده | فاش: آشكار، آشكارا، ابراز، افشا، برملا، جلوه گر، ذايع، رسوا، ظاهر، عالم گير، علني، عيان، لو، مشخص، مشهود، معلوم، نمودار، واضح، هويدا & مخفي، ناآشكار، نهان فاصله: 1 بعد، دوري، مسافت 2 فرجه 3 جدايي 4 خلال، عرض 5 بين | فرو: پايين، تو، داخل، دخول، فرود & فرا | فتراك: ترك بند، زين | فرا: 1 بالا، فوق، ماورا، ورا 2 پيش، نزد، نزديك 3 بلند، عالي 4 گورخر | محرم | فروكش 1 انقطاع، تسكين، كاهش 2 انطفاء، نشست فروكشي: اطفا، خاموشي | فرستاده 1 ايلچي، پيك، سفير، قاصد، مرسل 2 پيغمبر، رسول، نبي فرسنگ: فرسخ | فتان: 1 افسونگر، فتانه، فتنه انگيز، فتنه جو، فتنه گر، فريبا 2 دلربا، دلفريب، زيبا | فرحناك: خوشحال، دلگشا، شادمان، شادي افزا، فرح بخش، مسرور، نزهت بخش، نشاطĤور، نشاطانگيز & اندوهناك | فن: 1 تكنيك، هنر 2 حيله، رمز، شگرد، لم 3 نغمه 4 راه، روش | فسق: آلودگي، تبهكاري، زنا، زناكاري، فجور، فساد، لواط، ناپاكي |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95568
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
آرشیو مطالب برچسب طراحی سایت


  • چگونه یک شرکت طراحی سایت خوب پیدا کنیم؟
  • سرقت از هزار کارت بانکی توسط دو نوجوان
  • بهترین شرکت طراحی سایت در تهران

  •