| فاقه: افلاس، تنگدستي، تنگي، تهيدستي، عسرت، فقر، نداري، نيازمندي فاكتور: 1 سياهه، صورت، صورتحساب 2 عامل، عملگر فاكهه: فاكه، ميوه | حرم | فراغت 1 آرامش، آزادي، آسايش، آسودگي، استراحت، فرصت، قرار 2 فرصت، مجال، وقت فراق: جدايي، دوري، مفارقت، مهجوري، هجر، هجران & وصال فراگير: جامع، جهان شمول، عام، پرشمول، كلي | فصد: حجامت، خونگيري، رگزني | فحش: بددهاني، بدزباني، دشنام، زشتياد، سب، سخط، سقط، شتم، ناسزا، هتك | فوراً: آني، بزودي، بلادرنگ، بلافاصله، بي تامل، بي درنگ، درحال، سريعاً، في الحال، في الفور فوران: انفجار، جوشش، جهش فوري: آني، بي درنگ، سريع | فارغ البال: آزاد، آسوده، بي تشويش، بي دغدغه، آسوده دل، آسوده خاطر، خاطرجمع، راحت، رها، فارغ، مرفه & مضطرب | فاتحانه: پيروزمندانه، ظفرمندانه، فيروزمندانه | فارغ التحصيل: دانش آموخته فارغ بال: آرام، آسوده، راحت فازه: چادر، خيمه، سايبان، مظله | فراش: 1 پيشخدمت، پيشكار، خدمتگزار، مستخدم، ملازم، نوكر 2 فرش باف 3 پيك، نامه رسان فراغ: 1 آساني، آسايش، آسودگي، استراحت، راحت 2 خلاص، رهايي، نجات 3 اتمام | فلك سفينه، غراب، كشتي، ناو | فساد الواطي، بي عفتي، بي ناموسي، تبهكاري، عياشي، فجور، فسق، هرزگي 2 بدي، تباهي، خدشه، خرابي، خلل، شرارت، عيب، نادرستي، ناشايست 3 آشوب، اغتشاش، بي نظمي، تفتين، خرابكاري، شر، شغب، شورش، فتنه، فتنه انگيزي، مفسده جويي 4 عفونت فسادانگيزي: بلواطلبي، فتنه انگيزي، فتنه جويي فستيوال: جشن، جشنواره | فراست: 1 ادراك، تفرس، دانايي، درايت، دريافت، زيركي، كياست، مهارت، هشياري، هوش، هوشمندي، هوشياري 2 قيافه شناسي فراش: بستر، خدمتكار، رختخواب، فرش | فسخ: ابطال، الغا، باطل، حذف، زايل، لغو، نقض | فاجعه: بلا، رزيه، سانحه، سقطه، مصيبت | فوج فوج: دسته دسته، گروه گروه، گله گله | فهم: ادراك، استنباط، اندريافت، درك، دريافت، دريافت، شعور، مشعر، هوش | فرهنگ نامه: انسيكلوپدي، دائره المعارف، دانشنامه فرهومند: پرهيزگار، ديندار، متقي & ناپرهيزگار | فرح بخش: سرورانگيز، شادي بخش، فرح آور، فرح افزا، فرحناك، مفرح، نزهت بخش، نشاطĤور، نشاطانگيز، نشاطبخش & غمبار | فاسد: 1 تبهكار، ضال، طالح، فاجر، فاسق، گمراه، مخبط، منحرف، منحط، ناخلف، هرزه، هرزه كار 2 تباه، خراب، ضايع، معيوب، ناسالم 3 پوسيده، گنديده، لهيده، له 4 باطل، غلط & سالم، صالح |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95568
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان
آرشیو مطالب برچسب فرمانبر: 1 خادم، خدمتكار، گماشته، مستخدم، نوكر 2 تابع، فرمانبردار، مطيع & فرمانده فرمانبردار: تابع، حرف شنو، رام، مطيع، منقاد فرمانبرداري: اطاعت، انقياد، پيروي، حرف شنوي فرمانبري: 1 اطاعت، فرمانبرداري، مطاوعت 2 نوكري