| فرزانگي: حكمت، خردمندي، دانايي، ذكاوت، هشياري، هوشمندي، هوشياري & جهالت، حماقت فرزانه: بخرد، حكيم، خردمند، دانا، عاقل، هوشمند & نادان | فرسودن: 1 خستن، خسته كردن 2 پوسيدن، پوساندن 3 ساييدن، ماليدن 4 زدودن، محو كردن، نابود كردن 5 به ستوه آوردن، عاجز كردن، درمانده كردن | فرازين: بالايي، فوقاني & فرودين | فراز: 1 ارتفاع، اوج، بالا، بلندي 2 قله 3 جمله، عبارت 4 سربالايي 5 عرشه 6 باز، گشاده 7 بسته، مسدود & پستي، نشيب | فرض: 1 ضروري، لازم، مهم 2 انگاره، انگار، پنداشت، پندار، تصور، خيال، فكر، گمان، وهم 3 تخمين، حدس 4 سنت، واجب فرضاً: بالفرض، ولو | فخرفروختن: افتخار كردن، باليدن، تفاخر، مباهات كردن، مباهي بودن، مفتخربودن، نازيدن فدا: برخي، سربها، قربان، قرباني، نثار فداكار: ازخودگذشته، ايثارگر، جانباز | فراري: رميده، گريخته، گريزان، گريزپا، متنفر، متواري، نفور | فاحش: 1 زشت، قبيح 2 بسيار، كثير 3 آشكار، روشن، واضح 4 جسور، گستاخ 5 بي شرف فاحشگي: جندگي، خودفروشي، روسپيگري، فاحشه گري، قحبگي & نجابت | فوج: ارتش، جند، جوخه، جيش، خيل، رژيمان، سپاه، عسكر، قشون، گروه، لشكر، هنگ | فراست: 1 ادراك، تفرس، دانايي، درايت، دريافت، زيركي، كياست، مهارت، هشياري، هوش، هوشمندي، هوشياري 2 قيافه شناسي فراش: بستر، خدمتكار، رختخواب، فرش | شاه | فاش: آشكار، آشكارا، ابراز، افشا، برملا، جلوه گر، ذايع، رسوا، ظاهر، عالم گير، علني، عيان، لو، مشخص، مشهود، معلوم، نمودار، واضح، هويدا & مخفي، ناآشكار، نهان فاصله: 1 بعد، دوري، مسافت 2 فرجه 3 جدايي 4 خلال، عرض 5 بين | فرجام: آخر، آخرالامر، اختتام، انتها، انجام، پايان، پسين، خاتمه، ختم، سرانجام، عاقبت الامر، عاقبت، غايت، نهايت، واپسين & آغاز، ابتدا، اول، بدايت، شروع فرجه: 1 امان، ضربالاجل، فاصله، فرصت، مهلت 2 درز، رخنه، شكاف فرح: ابتهاج، انبساط، بهجت، سرور، شادي، شادماني، مسرت، نشاط & غم | فاضل: حكيم، خردمند، دانا، دانشمند، دانشور، عالم، علامه، عليم، فرهيخته & بي خرد، جاهل، نادان فاضلانه: حكيمانه، خردمندانه، دانشمندانه، عالمانه & جاهلانه | فياض: بخشنده، جوانمرد، فايض، فيض رسان | فريفته: 1 دلباخته، شوريده، شيدا، شيفته، غاوي، مجذوب، مفتون، وامق 2 فريب خورده، گول خورده فريق: جماعت، حزب، دسته، فرقه، گروه فريور: درستكار، صحيح العمل | فام: 1 رنگ، صبغه، گونه، لون 2 شبيه، مانند، نظير 3 دين، قرض، وام فاميل: آل، اهل بيت، خانواده، خويش، دودمان، طايفه، قوم فانتزي: 1 تفنن، هوس 2 خيالي، غيرواقعي 3 شيك، لوكس فانوس: 1 چراغ 2 مصباح، برج دريايي | فلاكت: ادبار، استيصال، بدبختي، بيچارگي، تنگي، تيره بختي، خواري، ذلت، شوربختي، ضراء، فقر، فلك زدگي، نكبت | فروتن: افتاده، خاشع، خاضع، خاكسار، شكسته نفس، متواضع، محجوب & خودخواه، خويشتن بين، متكبر | فراوان: انبوه، بابركت، بس، بسيار، بي حد، بي شمار، بي نهايت، جزيل، خيلي، زياد، شايگان، عديده، كثير، متراكم، معتنابه، وافر & كم، نادر |
آخرین به روز رسانی :‌ 1398/8/22 00:15:01
به روز رسانی بعدی : 1398/8/22 00:15:01
تعداد مطالب ثبت شده : 95568
تعداد سایت ها : 25
تعداد برچسب ها : 199

ایجاد وبلاگ رایگان .شماره جهت رزرو تبلیغ 09156664405 ایجاد وبلاگ رایگان


مسئول سوری: ارتش آماده ورود به الرقه است

یکی از مسئولان سوری با اشاره به استقبال از استقرار نیروهای دولتی در مناطق کُردنشین کشور، اعلام کرد که ارتش هر لحظه برای ورود به شهر الرقه آمادگی دارد.

منتشر شده توسط سایت خبری تسنیم - تاریخ انتشار : 10:20:09 1398/7/24
برچسب ها : هیچ برچسبی وجود ندارد !